Disclaimer

In dit document verantwoorden we wat we op www.werkenbijyorneo.nl aan informatie (content) en beelden tonen en lichten we toe hoe informatie die we toesturen per email is bedoeld. Meer informatie over het bewaren en beheren van persoonsgegevens en cookies staat in onze privacyverklaring.

Disclaimer content website

Deze site geeft geen advies voor hulpverlening. Wanneer je problemen ervaart met het opgroeien of opvoeden van (een van) je kinderen, raden wij je te allen tijde aan contact op te nemen met je huisarts, kinderarts, gemeente of andere persoon die kan verwijzen. De informatie op deze site is daarnaast in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door hulpverleners van Yorneo wordt verstrekt.

De sites waarnaar Yorneo linkt worden regelmatig gecontroleerd op de betrouwbaarheid van informatie. Yorneo kan voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Yorneo is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Copyright

Voor alle onderdelen van de website van Yorneo (teksten, foto's, graphics en andere video- en beeldmateriaal) geldt copyright © 2018 Yorneo. Niets op deze website mag zonder toestemming van Yorneo worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verspreid anders dan ter kennisgeving aan anderen. Voor de meeste fotografie is gebruik gemaakt van modellen. De geportretteerde personen hebben geen relatie met het onderwerp.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten, invullen van een contactformulier en/of ander formulier kunnen geen rechten worden ontleend. Een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het inwinnen van advies ten aanzien van problemen met opgroeien en opvoeden. Yorneo is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het onjuist zijn, onvolledig zijn en/of niet-tijdig ontvangen van de inhoud van een bericht. 

Beveiliging tegen virussen

Yorneo draagt zorg voor een goede beveiliging van haar websites en e-mailverkeer en is niet aansprakelijk voor schade door mogelijke virussen op de website, in e-mailberichten en/of enige bijlage(n). 

Opslaan en gebruik van online persoonsgegevens

Yorneo vindt de bescherming van online privacy belangrijk en zorgt ervoor dat persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld persoonlijke gegevens die je op onze site invult of cookies die je achterlaat, worden beschermd. Wij nemen alle redelijke (en wettelijk verplichte) voorzorgsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Meer informatie vind je in onze privacyverklaring